Obchodní podmínky

 

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 • Robin Krejčík
 • IČ: 72544864
 • DIČ: CZ9204203360
 • se sídlem: Novoměstská 8, Chrudim, 537 01
 • zapsané u Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Chrudim              
 • kontaktní údaje: Robin Krejčík
 • email: info@prolicence.cz
 • telefon: +420 777 697 577
 • www: www.prolicence.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu či smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.prolicence.cz. (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

 II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží a službách, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží či služby v katalogu internetového obchodu. V případě digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu jsou v katalogu uvedeny také informace o funkčnosti takového obsahu či služby, včetně technických ochranných opatření, stejně jako informace o fungování takového digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu společně s technickým a programovým vybavením (kompatibilita a interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služby.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Při zakoupení digitálního obsahu může prodávající před započetím jeho poskytování po kupujícím žádat uzavření licenční smlouvy. V případě, že kupující tuto odmítne uzavřít, má prodávající právo od smlouvy odstoupit

 

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží či služeb těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží či služeb, počet kusů zboží či rozsah služby, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Uživatel souhlasí s poskytnutím všech údajů před uzavřením smlouvy, vydáním potvrzení o uzavření smlouvy a vydáním potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě.
 3. V případě, kdy součástí smlouvy je poskytování služeb, vyjma dodání digitálního obsahu, žádá kupující o započetí plnění smlouvy ihned po jejím uzavření ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k těmto plněním právo na odstoupení od smlouvy, pokud již toto plnění bylo v plném rozsahu poskytnuto, resp. v případě jeho poskytnutí v částečném rozsahu nemá právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 4. V případě, kdy součástí smlouvy je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, kupující výslovně žádá o započetí poskytování tohoto plnění ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že takovém případě nebude mít ve vztahu k takovému digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží či služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží či služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801939412/2010, vedený u Fio banka a.s.,
 • bezhotovostně pomocí on-line platební brány.
 1. Společně s cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny před odesláním zboží či poskytnutím služby není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na e-mailovou adresu určenou kupujícím v objednávce
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží či služeb.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

 

 VI. Digitální obsah a služby

 1. V případě, kdy dochází k poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu kupujícímu, který je spotřebitelem, to vše na základě úplatných smluv či smluv dle § 2389g odst. 2 občanského zákoníku, uplatní se ustanovení tohoto čl. VI. Pokud však kupující není spotřebitelem, tato ustanovení se neuplatní a smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikovatelnosti § 2389g až 2389u občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se rovněž neuplatní v případech dle § 2389u odst. 1 občanského zákoníku.
 2. Pokud nebude u konkrétního digitálního obsahu či služby digitálního obsahu uvedeno odlišně, prodávající neposkytuje aktualizace digitálního obsahu či služby digitálního obsahu. Pokud jsou tyto aktualizace poskytovány, je kupující povinen tyto aktualizace provést v přiměřené době, jinak nemá práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace.
 3. Prodávající neodpovídá za vhodnost digitálního obsahu či služeb digitálního k obvyklému účelu, za soulad obsahu s obvyklými vlastnostmi, za dodávku příslušenství a pokyny k užití či za soulad se zkušební verzí nebo náhledem ve smyslu § 2389i odst. 2 občanského zákoníku, pokud prodávající kupujícího na odlišnost této vlastnosti před uzavřením smlouvy zvláště upozornil a kupující s tímto při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 4. Prodávající je oprávněn digitální obsah a služby digitálního obsahu měnit, a to pro zachování funkčnosti takového obsahu a pro jeho další rozvoj.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených níže v tomto čl. VII.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží,
 • ode dne uzavření smlouvy, je-li předmětem smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, či poskytování služeb.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny a jejich poskytování započalo s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím a přiložený k těmto podmínkám, popř. lze odstoupení provést jakýmkoli jednoznačným prohlášením doručeným prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. To neplatí při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním započal prodávající na základě výslovné žádosti kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; v takovém případě prodávající není povinen vrátit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 9. V případě poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu se bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto čl. VII, vedle ustanovení odkazujících na poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, uplatní následující pravidla:
 • pokud je prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svou povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě dohodnuté stranami resp. bez dodatečné lhůty, pokud je z prohlášení prodávajícího či okolností zřejmé, že prodávající digitální obsah či služby digitálního obsahu neposkytne, nebo pokud současně z ujednání stran nebo okolností vyplývá, že plnění v určeném čase je nezbytné; to neplatí v případě, kdy je digitální obsah poskytován na hmotném nosiči;
 • pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající může zabránit v dalším užívání digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu, a to zejména jejich znepřístupněním;
 • pokud kupující odstoupí od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu;
 • pokud kupující odstoupí od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

 

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 15. V případě poskytování digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu se bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto čl. VIII uplatní následující pravidla:
 • pokud se vada projeví za trvání smlouvy, je na prodávajícím, aby prokázal, že digitální obsah či služby digitálního obsahu byly poskytovány bez vad; to neplatí pokud prodávající prokáže, že vadu způsobilo nevyhovující technické či programové vybavení nebo síťové připojení kupujícího nezbytné pro jejich řádné fungování (dále jen „digitální prostředí“), ačkoli byl kupující na jeho potřebu upozorněn; k ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, poskytne kupující nezbytnou součinnost, kdy v případě odmítnutí jejího poskytnutí není prodávající prokazovat, že digitální obsah či služby digitálního obsahu byly poskytovány bez vad;
 • prodávající odpovídá také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu či služby digitálního obsahu s digitálním prostředím, které bylo provedeno prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, popř. které provedl kupující v souladu s návodem poskytnutým prodávajícím;
 • kupující může vytknout vadu, které se u digitálního obsahu či digitální služby projeví nebo vyskytne za trvání závazku, resp. v případě jednorázového plnění do dvou let od zpřístupnění;
 • pokud má digitální obsah či služba digitálního obsahu vadu, může kupující požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné;
 • prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže;
 • kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu neodstranil v přiměřené době nebo je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro prodávajícího, pokud se vada projeví i po odstranění nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
 • přiměřená sleva dle předchozího bodu se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu či služby digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu či služby digitálního obsahu, které byly kupujícímu poskytnuty; pokud mají být digitální obsah či služba digitálního obsahu poskytovány po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byly poskytovány vadně; sleva náleží kupujícímu i v případě odstoupení od smlouvy;
 • kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu či služby digitálního obsahu nevýznamná;
 • peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, a to způsobem, jakým byla uhrazena odměna kupujícím, ledaže kupující výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím další náklady.

 

 1. Doručování
 2. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Osobní údaje
 2. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023

 

 

Příloha č. 1 – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Robin Krejčík, IČ: 72544864, se sídlem: Novoměstská 8, Chrudim, 537 01, email: info@prolicence.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.